VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení  

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným společnosti Gastrofun s.r.o. na internetové adrese www.gastrofun.cz. Tento internetový obchod je zaměřen na potravinářský segment, v nabídce obchodu jsou ingredience k výrobě popcornu,ledové tříště, nachosu, cukrové vaty,bramborových spirál,vaflí, palačinek atd.
  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník prodávajícího, kterým je společnost Gastrofun Company s.r.o., Nad Lipinou 2305, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 09176268, DIČ: CZ09176268, zapsané v obchodním  rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C52070  (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupujícího (dále jen „kupující“). Smluvním vztahem se rozumí především koupě výrobků ze sortimentu (dále jen „zboží“) prodávajícího kupujícím.

 2. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet
  a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 5. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil
  a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí. 

II. Způsob objednání (uzavření Kupní smlouvy)

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace
  o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Kupující může činit objednávky prostřednictvím webového formuláře, telefonicky nebo písemnou formou. Do objednávky kupující vždy uvede jméno, a úplnou adresu příjemce, IČO, DIČ, datum vystavení objednávky, jméno kontaktní osoby (včetně telefonního a emailového spojení) a požadovaný termín/způsob dodání. V případě, že se dodací adresa liší od adresy fakturační, musí kupující tuto skutečnost v objednávce uvést.  

 5. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s obchodními podmínkami
  e-shopu a politikou ochrany soukromí.

 6. Pokud kupující při zadávání objednávky z e-shopu správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace (potvrzení o přijetí) objednávky s platnými obchodními podmínkami.

 7. Odesláním objednávky e-mailem, nebo telefonickou objednávku potvrdí prodávající její přijetí bez zbytečného odkladu společně se zasláním obchodních podmínek.

 8.  V případě, že kupující v objednávce neuvede příslušný kód výrobku, nebude objednávka zařazena do objednávkového systému do doby jejího doplnění.

 9. V případě, že se jedná o dodání atypického zboží, nebo nadlimitního množství zboží na základě požadavku kupujícího má prodávající právo si obchodní podmínky sjednat v Kupní smlouvě.    

 10. V případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání např. z důvodu množstevního limitu bude kupující neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Taktéž bude kupujícímu sdělen předpokládaný dodací termín zboží a objednávka bude poté opravena, doplněna či stornována.

 11. Kupující není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, převést svá práva a závazky vyplývající
  ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Prodávající neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

 
III. Dodací podmínky

 1. Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, případně lze zboží  vyzvednout po dohodě osobně, v tomto případě připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

 2. Dopravu zboží po celé ČR zajišťují smluvní přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ s.r.o. a TOPTRANS EU, a.s.

 3. Termín dodání zboží, které je skladem, je obvykle do 1-2 pracovních dnů od data nakládky.

 4. Pracovní doba skladu je Po-Pá od 8:00 do 15:30 hod.

 5. Zboží je smluvním přepravcem složeno k prvním dveřím v přízemí budovy bez následné manipulace a rozbalení zboží.

 6. Po obdržení zboží je kupující povinen vizuálně zkontrolovat stav obalu zboží a v případě jeho poškození sepsat s řidičem protokol o poškození zboží. Doporučujeme takové zboží ihned rozbalit a převzít pouze v případě, že není poškozeno.
  O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (učiněním zápisu v listu převzetí zásilky), tak prodávajícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Není-li v protokolu přepravce zapsána výhrada ohledně poškozeného obalu či zboží, je bráno, že bylo zboží převzato nepoškozené a kupující se vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

 7. Pokud kupující dodání zboží záměrně zmaří a zboží nepřevezme, odpovídá prodávajícímu za škodu tímto jednáním vzniklou, a to zejména povinností nahradit náklady vynaložené na přepravu, jež je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 7 dnů od okamžiku neúspěšného dodání zboží.


IV. Cena zboží

 1. Ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny jako maloobchodní ceny v Kč bez DPH.


V. Cena dopravy

 1. V případě, že hodnota objednávky přesáhne částku 5 500,- Kč bez DPH (po všech poskytnutých slevách), je doprava zboží na území ČR zdarma.

 2. Při nižší hodnotě objednávky je účtován poplatek za dopravu ve výši 150,- Kč s DPH.

 3. Při zvolení platební podmínky dobírkou je účtováno 167 Kč s DPH za výběr hotovosti řidičem.

 

VI. Platební podmínky

 1. Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží nejpozději v den objednání přepravy prodávajícím na zvolenou doručovací adresu kupujícího. Tištěná verze daňového dokladu je přikládána ke zboží. Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 2. Standardní doba splatnosti faktur 14 dnů od data vystavení. Prodloužení doby splatnosti musí být sjednáno předem,
  a to toliko v písemné podobě.

 1. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna připsáním sjednané částky spolu s případnými dalšími souvisejícími poplatky na účet prodávajícího č. 2201812418/2010  vedeného FIO bankou nebo její uhrazení v hotovosti.

 2. V případě, že kupní cena nebude zaplacena ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, uhradí  kupující  smluvní pokutu ve  výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení.

 3. Prodávající vždy při telefonickém či e-mailovém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.
  V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová cena nižší, než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky, neboť zboží mohlo být objednáno u dodavatele dříve, než tento cenu snížil.

 4. Případná reklamace z titulu poškození zboží způsobené dopravou neopravňuje kupujícího k nezaplacení kupní ceny nebo prodloužení doby splatnosti faktury.

 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke koupi zboží až úplným zaplacením kupní ceny a veškerých souvisejících plateb.

 6. Podmínkou pro přijetí nové objednávky je uhrazení veškerých pohledávek po lhůtě splatnosti.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. 

 8. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku přebraného od třetí strany, má prodávající právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po automatickém potvrzení z webových stránek. Prodávající má právo odmítnout či zrušit takovou objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti.
  V takovém případě společnost zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.


VII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady. Prodávající zejména kupujícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy, že se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  a dále, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada
  v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti
  v případě vadného plnění (záruční list). Záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

 3. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále pro opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené zákonem nebo smlouvou, může kupující spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu
  i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 5. Kupující podnikatel má v případě, že dodatečně vyjde najevo vada, na kterou ho prodávající neupozornil, a která znamená podstatné porušení smlouvy, právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Totéž platí i v případě vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, jestliže kupující podnikatel neoznámí včas, jaký si zvolil nárok. Dokud kupující podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo
  o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 8. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, jestliže došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 10. V případě, že je zboží prodáváno jako použité, sjednávají si smluvní strany kratší dobu pro uplatnění práva kupujícího z vadného zboží, a to dvanáct měsíců.

 11. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží je sídlo prodávajícího. Kupující nemá vedle nároku
  z vady zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku dodání zboží s případnými vadami.


VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující spotřebitel, který si objedná zboží jiné, než měl v úmyslu zakoupit nebo zboží, které vzhledem ke svým vlastnostem nesplňuje očekávání kupujícího spotřebitele, je oprávněn po dohodě s prodávajícím na své náklady a riziko poškození během přepravy vrátit toto zboží do 14 dní ode dne jeho obdržení. Po obdržení a kontrole vráceného zboží bude do 30-ti pracovních dnů kupujícímu spotřebiteli vystaven prodejní dobropis. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výše uvedené se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku a dále na zboží mimo sortiment prodávajícího.

 2. Kupující spotřebitel má v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo uzavřením smlouvy mimo obchodní prostory prodávajícího právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů 

 • písemné odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu RUDETA s.r.o., Budovatelská 482, 743 01 Bílovec. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží pro prodávajícího předal k přepravě.

 2. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 3. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


IX. Řešení sporů

 1. Prodávající a Kupující se zavazují řešit případné spory smírnou cestou.

 2. Pro případ, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, se účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto VOP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a OSŘ řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla právního zástupce dodavatele tj. u Okresního soudu v Ostravě.

 3. Prodávající informuje kupujícího spotřebitele o tom, že kupující spotřebitel má podle zákona č.634/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je možné zjistit na prezentaci České obchodní inspekce, umístěné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.