REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

GASTROFUN.cz

 

 

                                                                   

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

 

 

 

( tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

 

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod: www.gastrofun.cz

Společnost: GASTROFUN Company s.r.o

Sídlo: Nad Lipinou 2305, 73801 Frýdek-Místek

IČ/DIČ: 09176268/ CZ09176268

E-mailova adresa: obchod@gastrofun.cz

Tel. Číslo: +420 774 814 611

 

Spotřebitel (kupující):

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..

 

Adresa: ………………………………………………………………………

 

Telefon/e-mail: ……………………………………………………………...

 

 

uplatnění práva z vadného plnění (Reklamace)

 

 

Číslo objednávky: ……………………

 

Datum objednání ……………………./ Datum obdržení ………………………

 

Peněžní prostředky za objednání, případně za doručení byly zaslány ……………

 

a budou vráceny na účet č. ………………………………………

 

 

Vážení, dne ..............jsem ve Vašem obchodě .................................... vytvořil objednávku. Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ................................................................................................................................................................................Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem(*): opravou – výměnou – slevou z ceny ve výši ............... . Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

V ………………………………….. Dne ……………………….

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

 

 

 

Seznam příloh:

 

1.Faktura za objednané zboží č. …………………...

 

 

 

 

____________________________________________________________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečněvěrohodným způsobem.

 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejnětak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

 

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.

 

Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.